General
text

PJESA 6: DOKTRINA E KISHËS

Module 8

Module Structure

Kapitulli 44: Kisha: natyra, shenja dhe qëllimet e saj 1 Lesson

Kapitulli 44: Kisha: natyra, shenja dhe qëllimet e saj

Çfarë është e nevojshme për të bërë një kishë? Si mund ta dallojmë një kishë të vërtetë? Qëllimet e kishës.

Kapitulli 45: Dëlirësia dhe uniteti i kishës 1 Lesson

Kapitulli 45: Dëlirësia dhe uniteti i kishës

Çfarë e bën një kishë më shumë ose më pak të pëlqyeshme për Perëndinë? Me cilat lloje kishash duhet të bashkëpunojmë ose të bashkohemi?

Kapitulli 46: Autoriteti i kishës 1 Lesson

Kapitulli 46: Autoriteti i kishës

Çfarë lloj autoriteti zotëron kisha? Si duhet të funksionojë disiplina e kishës?

Kapitulli 47: Qeverisja e kishës 1 Lesson

Kapitulli 47: Qeverisja e kishës

Si duhet të administrohet një kishë? Si duhet të zgjidhen të parët e kishës? A duhet të shërbejnë gratë si pastore në kisha?

Kapitulli 48: Mjetet e hirit përbrenda kishës 1 Lesson

Kapitulli 48: Mjetet e hirit përbrenda kishës

Cilat janë veprimtaritë e ndryshme përbrenda jetës së kishës që Perëndia përdor për të na sjellë bekime? Çfarë humbasim nëse lëmë pas dore përfshirjen në një kishë vendore?

Kapitulli 49: Pagëzimi 1 Lesson

Kapitulli 49: Pagëzimi

Kush duhet të pagëzohet? Si duhet bërë? Çfarë do të thotë?

Kapitulli 50: Darka e Zotit 1 Lesson

Kapitulli 50: Darka e Zotit

Cila është domethënia e Darkës së Zotit? Si duhet kremtuar?

Kapitulli 51: Adhurimi 1 Lesson

Kapitulli 51: Adhurimi

Si do mundet adhurimi ynë të përmbushë qëllimin e tij të mrekullueshëm në epokën e Besëlidhjes së Re? Çfarë do të thotë të adhurosh "në frymë dhe në të vërtetë"?

Kapitulli 52: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 1) Pyetje të përgjithshme 1 Lesson

Kapitulli 52: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 1) Pyetje të përgjithshme

Çfarë janë dhuntitë frymërore? Sa ka prej tyre? A kanë pushuar së ekzistuari disa dhunti? Kërkimi dhe përdorimi i dhuntive frymërore.

Kapitulli 53: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 2) Dhunti të veçanta 1 Lesson

Kapitulli 53: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 2) Dhunti të veçanta

Si duhet t'i kuptojmë dhe t'i përdorim dhuntitë e veçanta frymërore?

Pen
>